Branch Offices

  • Phondaghat
  • Kankavli
  • Kudal
  • Devgad
  • Vaibhavwadi
  • Malvan
  • Mangaon
  • Sawantwadi

ठेव योजना

Posted by admin on जुलै 13, 2016

वैश्य वार्षिक प्राप्ती ठेव योजना

वार्षिक हप्ता रु.५,०००/-

गुंंतवणुक रक्कम परतावा रक्कम
पहिले वर्ष रु. ५,००० पहिले वर्ष रु.२,०००
दुसरे वर्ष रु. ५,००० दुसरे वर्ष रु.२,०००
तिसरे वर्ष रु. ५,००० तिसरे वर्ष रु.२,०००
चौथे वर्ष रु. ५,००० चौथे वर्ष रु.२,०००
पाचवे वर्ष रु. ५,००० पाचवे वर्ष रु.२३.००५

वार्षिक हप्ता रु.१०,०००

गुंंतवणुक रक्कम परतावा रक्कम
पहिले वर्ष रु. १०,००० पहिले वर्ष रु.५,०००
दुसरे वर्ष रु. १०,००० दुसरे वर्ष रु.५,०००
तिसरे वर्ष रु. १०,००० तिसरे वर्ष रु.५,०००
चौथे वर्ष रु. १०,००० चौथे वर्ष रु.५,०००
पाचवे वर्ष रु. १०,००० पाचवे वर्ष रु.४०,९६६

वार्षिक हप्ता रु.१५,०००/-

गुंंतवणुक रक्कम परतावा रक्कम
पहिले वर्ष रु. १५,००० पहिले वर्ष रु.७,५००
दुसरे वर्ष रु. १५,००० दुसरे वर्ष रु.७,५००
तिसरे वर्ष रु. १५,००० तिसरे वर्ष रु.७,५००
चौथे वर्ष रु. १५,००० चौथे वर्ष रु.७,५००
पाचवे वर्ष रु. १५,००० पाचवे वर्ष रु.६१,४४८

वार्षिक हप्ता रु.२०,०००/-

गुंंतवणुक रक्कम परतावा रक्कम
पहिले वर्ष रु. २०,००० पहिले वर्ष रु.१०,०००
दुसरे वर्ष रु. २०,००० दुसरे वर्ष रु.१०,०००
तिसरे वर्ष रु. २०,००० तिसरे वर्ष रु.१०,०००
चौथे वर्ष रु. २०,००० चौथे वर्ष रु.१०,०००
पाचवे वर्ष रु. २०,००० पाचवे वर्ष रु.८१,९३०

वार्षिक हप्ता रु.२५,०००/-

गुंंतवणुक रक्कम परतावा रक्कम
पहिले वर्ष रु. २५,००० पहिले वर्ष रु.१२,०००
दुसरे वर्ष रु. २५,००० दुसरे वर्ष रु.१२,०००
तिसरे वर्ष रु. २५,००० तिसरे वर्ष रु.१२,०००
चौथे वर्ष रु. २५,००० चौथे वर्ष रु.१२,०००
पाचवे वर्ष रु. २५,००० पाचवे वर्ष रु.१,०४,९३६

मुदत ५ वर्षे सोबत पाच वर्षासाठी रु.१ लाखापर्यंंत अपघाती विमा मोफत

(विमा कंपनीच्या नियम व अटी शर्ती नुसार)


लक्षश्री ठेव योजना

भरणा रक्कम

मिळणारी रक्कम

मासिक हप्ता मुदत वर्ष एकूण जमा रक्कम एकूण मिळणारे  व्याज एकूण मिळणारी रक्कम
 रु.५००/- १२० म.  रु.६,०००/-  रु.४०,०००/-  रु.१,००,०००/-
  रु.१,०००/-  १२० म.  रु.१,२०,०००/-  रु.८०,०००/-  रु.२,००,०००/-
  रु.२,०००/-  ७५ म.  रु.१,५०,०००/-  रु.५०,०००/-  रु.२,००,०००/-
  रु.५,०००/-  ३६ म.  रु.१,८०,०००/-  रु. २०,०००/-  रु.२,००,०००/-


(अटी व शर्ती लागू)

Comments are closed.