अधिकारी वर्ग

अ.क्र.

नाव शाखा कार्यकारी

संपर्क

श्री. ईश्वरदास पावसकर मुख्य कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी

९४२३८०५९२७

सौ. ज्योत्सना पिळणकर मुख्य कार्यालय सहा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी

 ९४२३३१४१९१

सौ. रुचिता आडिवरेकर मुख्य कार्यालय व्यवस्थापक

९४२११४७८५३

श्री. रजनीकांत आडिवरेकर मुख्य कार्यालय विशेष वसुली अधिकारी

९४०५२१२७२२

श्री. मोहन मोदी मुख्य कार्यालय विशेष वसुली अधिकारी

९४२३३००१११

कु. प्रियांका हळदिवे फोंडाघाट व्यवस्थापक

 ७८७५३१२५७१

श्री. गुरुदेव सावंत कणकवली व्यवस्थापक

९४०४७४५०३५

कु. प्रज्ञा तायशेटे कुडाळ व्यवस्थापक

९४२०२७७५९१

श्री. श्रीकांत नाटेकर देवगड व्यवस्थापक

९४२१२३६०८५

१०

श्री. श्रीकृष्ण तानावडे वैभववाडी व्यवस्थापक

९७६७४१३१७५

११

श्री. गिरीश कुशे मालवण व्यवस्थापक

९४२३३०२७६०

१२

सौ. अनुष्का भिसे माणगाव व्यवस्थापक

९४०३३५२१६६

१३

कु. मुक्ताई मिशाळ सावंतवाडी व्यवस्थापक

(०२३६३)२७३१८४