इतर कर्ज

other loans

मशिनरी तारण कर्ज :

स्थावर तारण कर्ज मशिनरी तारण मूल्यांकनाच्या ५०% किंंमतीचे असले पाहिजे आणि स्वनिधीच्या २०% पेक्षा जास्त नाही एवढी व जास्तीत जास्त कमाल कर्ज मर्यादा रु. २५ लाखापर्यंत जी रक्कम कमी असेल ती कर्ज रक्कम.

माल तारण  मुदत कर्ज :

माल तारण कर्ज रक्कमेच्या दुप्पट किंमतीच्या एवढा तीन महिन्याच्या आतील स्टॉक तारण असावा आणि जास्तीत जास्त कर्ज मर्यांंदा संंस्थेच्या स्वनिधीच्या २०% पेक्षा जास्त असू नये व जास्तीत जास्त कर्ज मर्यादा रु. २० लाखापर्यंत यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती कर्ज रक्कम.

ठेव तारण कर्ज :

स्वत:च्या अथवा त्रयस्थ नावे असणा-या मुदत ठेवी तारण घेवून मुदत ठेवीच्या ८५% पर्यंत किंंवा जास्तीत जास्त कमाल कर्ज मर्यादा रु. २५ लाखापर्यंत यापैकी जी रक्कम कमी असेल कर्ज रक्कम.

कॅश क्रेडीट कर्जे :

स्वनिधीच्या १०% किंंवा रु.२० लाखापर्यंंत यातील किमान असेल ती रक्कम ; मात्र कर्ज रकमेच्या दुप्पट किंंमतीचे स्थावर तारण घेणे बंंधनकारक राहील. सदर कर्ज १ वर्ष मुदतीचे राहील.