ठेव योजना व्याजदर

deposite

ठेव योजना व्याजदर 

ठेवीचा प्रकार

व्याजदर

व्याजदर (जेष्ठ नागरीक)

सेव्हींग ठेव

४% ४%

जनता ठेव

३%

३%

धनसंचय ३%

३%

मुदत ठेव
१५ दिवस ते १८० दिवस ६.५% ०.५०% ज्यादा व्याज सवलत
१८० दिवस ते १ वर्षापर्यंंत ८.५०% ०.५०% ज्यादा व्याज सवलत
१३ महिने ते ३६ महिने ९.५० % ०.५०% ज्यादा व्याज सवलत
३७ महिने ५ वर्षा पर्यंत १०% ०.५०% ज्यादा व्याज सवलत
दामदुप्पट  ठेव ९० महिने
 रिकरींंग ठेव
 मुदत १ वर्ष ८% ९%
 मुदत २ वर्ष  ९%  १०%
 मुदत ३ वर्ष  १०%  ११%
 पिग्मी ठेव १ वर्ष ६% ६%
 लखपती ठेव ३६ महिने  १०%  ११%

कर्ज व्याजदर १५%