लखपती ठेव योजना

मुदत ६० महिने

अ. क्र.

भरावयाची रक्कम

मिळणारी रक्कम

₹ १३००

₹ १०१२८५/-

₹ १४००

₹ १०९०७६/-

₹ १५००

₹ ११६८६७/-

₹ १६००

₹ १२४६५८/-

₹ १७००

₹ १३२४४९/-

₹ १८ ००

₹ १४०२४०/-

₹ १९ ००

₹ १४८०३१/-

₹ २०००

₹ १५५८२२/-

₹ २१००

₹ १६३६१४/-

१०

₹ २२००

₹ १७१४०५/-

११

₹ २३००

₹ १७९१९६/-

१२

₹ २४००

₹ १८६९८७ /-

१३

₹ २५००

₹ १९४७७८/-

१४

₹ २६००

₹ २०२५६९/-

१५

₹ २७००

₹ २१०३६०/-

१६

₹२८००

₹ २१८१५१/-

१७

₹ २९००

₹ २२५९४३/-

१८

₹ ३०००

₹ २३३७३४/-

१९

₹ ३१००

₹ २४१५२५/-

२०

₹ ३२००

₹ २४९३१६/-

२१

₹ ३३००

₹ २५७१०७/-

२२

₹ ३४००

₹ २६४८९८/-

२३

₹ ३५००

₹ २७२६८९/-

२४

₹ ३६००

₹ २८०४८०/-