deposite

Deposit And Loan Interest

ठेव योजना व्याजदर 

ठेवीचा प्रकार

व्याजदर

व्याजदर (जेष्ठ नागरीक)

सेव्हींग ठेव

४% ४%

जनता ठेव

३%

३%

धनसंचय ३%

३%

मुदत ठेव
१५ दिवस ते १८० दिवस ८%
१८१ दिवस ते १वर्षापर्यंंत १०%
१३ महिने ते ३६ महिने १०.५ %
३७ महिने ५ वर्षा पर्यंत ११%  –
दामदुप्पट  ठेव ८७ महिने
 रिकरींंग ठेव
 मुदत १ वर्ष  ९% ९%
 मुदत २ वर्ष  १०%  १०%
 मुदत ३ वर्ष  ११%  ११%
 पिग्मी ठेव १ वर्ष ६% ६%
 लखपती ठेव ३६ महिने  ११%  ११%

कर्ज व्याजदर १५%